Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

15:23 - 29/02/2024

 Chính sách Bảo mật

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website bao gồm: họ tên, email, điện thoại, địa chỉ khách hàng trong mục liên hệ. Đây là các thông tin mà chúng tôi cần thành viên cung cấp bắt buộc khi gửi thông tin nhờ tư vấn hay muốn mua sản phẩm và để chúng tôi liên hệ xác nhận lại với khách hàng trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.

Dữ liệu cá nhân của Người dùng được cam kết bảo mật tối đa. Việc xử lý Dữ liệu cá nhân của mỗi Người dùng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Người dùng, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

- Không sử dụng, chuyển giao, cung cấp hay chia sẻ cho bên thứ ba nào về Dữ liệu cá nhân của Người dùng khi không có sự đồng ý của Người dùng, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

- Tuân thủ các nguyên tắc bảo mật dữ liệu cá nhân khác theo quy định pháp luật hiện hành.